Skip to content

Betydningen av miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring

ESG-integrasjon handler om å ta hensyn til vesentlig miljø-, sosial- og/eller virksomhetsstyringsinformasjon i investeringsanalyser og beslutningstaking - basert på overbevisningen om at integrasjon av bærekraftsfaktorer over tid kan gi bedre risikojustert avkastning til investorer.

Thomas Lycke-Ludvigsen, CIO
Thomas Lycke-Ludvigsen

Vi hensyntar ESG i våre investeringsbeslutninger

Equinor Asset Management AS (EAM) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til å drive diskresjonær porteføljeforvaltning. EAM er en ansvarlig forvalter med fokus på å levere langsiktig og best mulig avkastning i forhold til kundenes risikopreferanser og fondenes fastsatte risikoprofil. Som ledd i forvaltningen fatter EAM investeringsbeslutninger på vegne av diskresjonære kunder og verdipapirfond. EAM hensyntar bærekraftsrisiko og selskapenes vesentlige negative påvirkning på omverdenen i investeringsbeslutningene.

I henhold til Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og rammeverk for bærekraftige investeringer, § 2 Offentliggjøringsforordningen, skal forvaltningsselskapet opplyse om hvordan dette gjøres i praksis.

Bærekraftig langsiktig verdiskaping

EAM er en aktiv indeksnær forvalter som investerer bredt over hele verden, og er investert i et høyt antall selskaper for å redusere risiko. Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i analyser av markeder, bransjer og selskaper. Valgte strategier tar sikte på å skape meravkastning i forhold til valgte referanseindekser.

Krav til offentliggjøring av bærekraftsvurderinger skal i henhold til regelverket skje i to dimensjoner; bærekraftsrisiko i porteføljene og vesentlige negative påvirkninger på omverdenen.

Bærekraftsrisiko
(Sustainability Risk)

Vesentlige negative påvirkninger
(Principal Adverse Impact (PAI))

Faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og/eller virksomhetsstyring som kan forårsake en faktisk eller potensiell vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering.

Forhold hos selskapene det investeres i som kan ha vesentlige negative påvirkninger på faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og/eller virksomhetsstyring.

"Hvordan omverdenen påvirker verdien av selskapene i porteføljene"

"Hvordan selskapene i porteføljene påvirker omverdenen."

Hvordan gjennomføres vurderingene?

Bærekraftsvurderinger

EAM kjøper data relatert til relatert til miljø, sosiale forhold og/eller virksomhetsstyring (ESG) fra Sustainalytics, som er en internasjonal ledende leverandør av ESG-analyser og ESG-data.

Kundenes og verdipapirfondenes porteføljer blir regelmessig lastet opp i systemet, og porteføljeforvalterne tar ut relevante rapporter. Det gjøres en vurdering av;

  • Bærekraftsrisiko i porteføljen.
  • Porteføljens vesentlige negative påvirkning (PAI) basert på utvalgte bærekraftsindikatorer.

EAM har valgt å ha særlig fokus på følgende utvalgte bærekraftsindikatorer:

  • Brudd på FNs Global Compact prinsipper.
  • Mangel på menneskerettighetsstrategi.
  • Saker med utilstrekkelig oppfølging av brudd på standarder for antikorrupsjon og antibestikkelse.

Prosessen gjelder både for aksje- og renteporteføljeforvaltning.

Oppfølging av resultatet

Utfallet av vurderingene kan være av både positiv og negativ karakter, og vil inngå i porteføljeforvalternes generelle risikovurdering av selskapene. Porteføljeforvalter kan, for eksempel, justere et selskaps forventet fremtidig inntjening og/eller endre krav til risikopremie basert på en totalvurdering.

Dersom ESG-data viser at det er knyttet vesentlig bærekraftsrisiko til et selskap, eller selskapet er involvert i vesentlig negativ påvirkning på omverdenen, skal porteføljeforvalter vurdere behov for eventuelle tiltak. Slike tilfeller skal legges frem for forvaltningsselskapets ESG Forum.

Mulige tiltak

Basert på tilgjengelig informasjon og vurdering kan mulige tiltak være at porteføljeforvalter:

  1. ikke er komfortabel med risikoen, og vil selge seg ut av selskapet eller ikke kjøpe selskapet
  2. ikke er komfortabel med risikoen, og vil redusere eksponeringen mot selskapet
  3. er komfortabel med risikoen, men vil overvåke situasjonen og vil påvirke selskapet gjennom dialog – enten sammen med andre investorer eller alene
  4. er komfortabel med risikoen, men vil overvåke situasjonen og vil påvirke selskapet gjennom stemmegivning, jf. Retningslinjer for stemmegivning - equinorfondene.no
  5. er komfortabel med risikoen, og konkluderer med at det ikke er behov for ytterligere aksjoner.

ESG Forum

ESG-relaterte problemstillinger og selskapsvurderinger diskuteres regelmessig i et ESG Forum bestående av ledergruppen og relevante personer i forvaltningsselskapet.

Porteføljeforvaltere skal presentere selskaper som det er knyttet vesentlig bærekraftsrisiko til, eller selskaper med vesentlig negativ påvirkning på omverdenen, for å få innspill til eventuelle tiltak.

Årlig erklæring

Innen 30. juni hvert år vil EAM publisere en såkalt «Erklæring om investeringsbeslutningenes vesentligste negative påvirkning på omverdenen.» Informasjonen skal dekke referanseperioden 1. januar til 31. desember i foregående år, og være basert på gjennomsnittet av kvartalsvise beregninger i referanseperioden. Første erklæring publiseres innen 30. juni 2024.

ESG-integrasjon betyr å ...

... gi porteføljeforvalterne verktøy og informasjon for å identifisere risikoer og muligheter.

... forbedre investeringsprosessen og implementere dette på tvers av alle våre porteføljer.

... ta investeringsbeslutninger som tar hensyn til vesentlig ESG-informasjon.