Skip to content

Målgruppe

Våre fond tilbys til insitusjonelle investorer eller kapitaleiere som tilfredstiller høye krav til minstetegning.

Før det kan tegnes andeler i våre fond, må et kundeforhold etableres. Kundeforhold etableres etter signering av kundeavtale og kundekontroll.

All dokumentasjon og informasjon angitt nedenfor må være Equinor Asset Management AS i hende før ordre fra nye kunder kan gjennomføres. Som forvaltningsselskap for verdipapirfond er vi pålagt av myndighetene til å inngå kundeavtale og gjennomføre kundekontroll av alle kunder før etablering av kundeforhold. Dette blir gjort for å forebygge, samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundeavtale

Alle kunder må inngå avtale med forvaltningsselskapet. Kundeavtalen synliggjør hvilke rettigheter og forpliktelser du har som kunde hos oss.

Legitimasjon

Før kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres må kunden i henhold til hvitvaskingsloven oppgi følgende opplysninger:

  • foretaksnavn
  • organisasjonsnummer
  • fast adresse
  • eierforholdet i foretaket
  • kundeforholdets formål og tilsiktede art
  • midlenes opprinnelige opphav
  • om ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere er å regne som politisk eksponert person (PEP)
  • Status i henhold til FATCA

Som representant for et selskap, vil du også bli spurt om virksomheten har privatpersoner som direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent, eller på annen måte kontrollerer virksomheten.

Representanter for selskapet eller personer med disposisjonsrett over selskapets midler må vise fullmakt og legitimere seg.

Verdipapirfond som forvaltes av Equinor Asset Management AS kan ikke markedsføres eller distribueres direkte eller indirekte til investorer som er underlagt USAs jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller har skatteplikt i USA.

Ta kontakt med oss på email: kapasa@equinor.com dersom du har spørsmål knyttet til etablering av kundeforhold hos Equinor Asset Management AS.