Skip to Content

Kjøp og salg

Bli kunde

Før du kan tegne andeler i våre fond, må du etablere et kundeforhold hos oss. For å kunne etablere kundeforhold trenger vi noen opplysninger om deg.

All dokumentasjon og informasjon angitt nedenfor må være Equinor Asset Management AS i hende før ordre fra nye kunder kan effektueres. Som forvaltningsselskap for verdipapirfond er vi pålagt av myndighetene å gjennomføre kundekontroll av alle kunder. Dette blir gjort for å forebygge, samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Legitimasjon

Alle nye kunder må legitimere seg før kjøp ved personlig fremmøte hos forvaltningsselskapet.

Verdipapirfond som forvaltes av Equinor Asset Management AS kan kjøpes ved bruk av blankett. Ta kontakt med oss på email: kapasa@equinor.com såfremt du ønsker å tegne i fondet.

Verdipapirfond som forvaltes av Equinor Asset Management AS kan ikke markedsføres eller distribueres direkte eller indirekte til investorer som er underlagt USAs jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller har skatteplikt i USA.

Privatkunder

I tillegg til ordinære opplysninger som navn, adresse, personnummer m.v., pålegger hvitvaskingsloven finansnæringen å spørre privatkunder om følgende forhold før kundeforholdet kan etableres og transaksjoner gjennomføres:

  • kundeforholdets formål og tilsiktede art
  • hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
  • om du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Bedriftskunder

Før kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres må bedriftskunden i henhold til hvitvaskingsloven oppgi følgende opplysninger:

  • foretaksnavn
  • organisasjonsnummer
  • fast adresse
  • eierforholdet i foretaket
  • kundeforholdets formål og tilsiktede art

Som representant for en bedrift, vil du også bli spurt om virksomheten har privatpersoner som direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent, eller på annen måte kontrollerer virksomheten. Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler må vise fullmakt og legitimere seg.

Verdipapirfond som forvaltes av Equinor Asset Management AS kan selges ved bruk av blankett. Ta kontakt med oss på email: kapasa@equinor.com såfremt du ønsker å innløse i et fond.