Skip to content

Ledige stillinger

Åpent landskap hos EAM
Foto: Arne Reidar Mortensen

Ledige stillinger i Equinor Asset Management AS (EAM)

EAM er et fullverdig fondsforvaltningsselskap med konsesjon til å yte individuell porteføljeforvaltning. EAM er en ansvarlig forvalter og har mer enn 100 milliarder NOK under forvaltning i både aksjefond, rentefond og diskresjonære porteføljer.

EAM er et heleide datterselskap av Equinor ASA, men størrelsen på forvaltningskapitalen gjør EAM til en betydelig aktør i finansbransjen – der kundene er selskapets pensjonskasse, forsikringsselskap og ansatte i innskuddspensjonsordningen.

Hos oss vil du oppleve en hverdag preget av utvikling, varierte oppgaver og en stadig jakt etter best mulige resultater i forhold til risiko for kundene våre. EAM har dyktige og engasjerte medarbeidere som trives i et lite miljø. Vi har en felles pasjon for kapitalforvaltning og godt samarbeid på tvers av fagområdene.

EAM har med ujevne mellomrom behov for nye medarbeidere. Vi jobber for likeverd og mangfold, og ønsker å tilrettelegge for en god kjønnsbalanse i alle deler av selskapet.

Merk: Equinor Asset Management AS har utkontraktert oppgaver knyttet til HR og rekruttering til Equinor ASA og konsernets underleverandører. Søknadene bør skrives på engelsk.

Følg oss på LinkedIn