Skip to content

Prinsipper for ansvarlig forvaltning

Equinor Asset Management AS (Equinor Asset Management) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og diskresjonær porteføljeforvaltning som ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping ved å investere på en ansvarlig måte.

Bakgrunn

Equinor Asset Management tilbyr hovedsakelig investeringstjenester til Equinor Pensjon og Equinor Insurance. Forvaltningskapitalen er langsiktig og diversifisering er en av bærebjelkene i vår investeringsfilosofi. Våre investeringer er derfor bredt plassert over hele verden.

Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i analyser av markeder, bransjer og selskaper. Valgte strategier tar sikte på å skape meravkastning i forhold til valgte referanseindekser. I de aktive strategiene identifiseres også risikoene og mulighetene som springer ut av faktorer knyttet til miljø-, samfunns- og selskapsstyring (ESG), herunder klimarisiko. Forvalters vurdering av ESG-faktorer i tillegg til andre faktorer gir et helhetlig bilde av risiko og muligheter i hvert enkelt investeringstilfelle.

Prinsippene for ansvarlig forvaltning gjelder alle fond, porteføljer, aktivaklasser og investeringsstiler forvaltet av Equinor Asset Management.

Prinsipper for ansvarlig forvaltning

Prinsipp 1
Equinor Asset Management ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping ved å investere på en ansvarlig måte. Equinor Asset Management skal ha fokus på å levere best mulig avkastning i forhold til fondenes og kundenes vedtatte risikoprofil, hensyntatt selskapenes håndtering av miljø, sosialt ansvar og selskapsledelse (ESG).

Prinsipp 2
Selskaper ansvarlig for produkter eller adferd som strider mot Equinor Asset Managements etisk motiverte retningslinjer for utelukkelse, skal ekskluderes fra investeringsuniverset.

Prinsipp 3
ESG-vurderinger skal integreres i investeringsprosessene.

Prinsipp 4
Equinor Asset Management skal aktivt utøve eiermakt i tråd med nasjonale og internasjonale standarder.

Prinsipp 5
Equinor Asset Management skal påvirke selskaper ved å stemme over forslagene som fremmes på selskapenes generalforsamlinger.

Prinsipp 6
Equinor Asset Management kan søke å påvirke selskapene ved alene, eller sammen med andre investorer, ta direkte kontakt med utvalgte selskaper.

Prinsipp 7
Equinor Asset Management skal delta i nettverk for å fremme gode standarder og prinsipper for ansvarlig forvaltning, og skal bidra til utvikling av et velfungerende, legitimt og effektivt kapitalmarked.

Prinsipp 8
Equinor Asset Management skal være åpen og publisere informasjon om arbeidet med ansvarlig forvaltning på hjemmesiden www.equinorfondene.no.

Equinor

Equinors verdier og forpliktelser skal gi veiledning til hvordan Equinor som kapitaleier og kapitalforvalter opptrer som investor og eier. Equinor stiller derfor forventninger til selskapene som fondene og kundene er investert i.

Forventningene våre bygger på UN Global Compact, og vi ønsker at selskapene vi investerer i anerkjenner og arbeider mot FNs bærekraftsmål. Vi anser bærekraftige forretningsmodeller som ytterst viktig for langsiktig verdiskapning. Vi lar oss inspirere av Norges Bank Investment Managements (NBIM) forventningsdokumenter knyttet til viktige tema som blant annet menneskerettigheter, anti-korrupsjon og klimaendringer.

Equinor har forpliktet seg til å drive virksomheten i samsvar med høye etiske standarder ved å støtte flere eksterne retningslinjer, som blant annet UN Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, samt ulike initiativ knyttet til klima og Paris-avtalen.

Fra Equinor-boken: «Equinors tilnærming til bærekraft ligger i kjernen i vår strategi, styring og beslutningstaking. Equinor har verdier som uttrykker de idealer vi søker å leve opp til, og som rettleder våre valg, handlinger og hvordan vi samarbeider med andre. Vi vil følge gjeldende lover og regler, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utøve god eierstyring og selskapsledelse, samt respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi har en åpen dialog om etiske spørsmål, både internt og ekstern.

Hvordan et selskap ledes og styres, har stor innvirkning på selskapets resultater. Grunnleggende dreier eierstyring og selskapsledelse seg om de juridiske og organisasjonsmessige ordningene som sikrer at virksomheten drives i aksjonærenes beste interesse».

Rammeverk for ansvarlig forvaltning

«PRI» (Principles for Responsible Investment) er en global organisasjon, støttet av FN, som arbeider aktivt for å sikre et bærekraftig finansielt system. De har utviklet seks prinsipper for ansvarlig forvaltning for å fremme god virksomhetsstyring, integritet og ansvarlighet.

De seks prinsippene er:

 1. Vi skal innarbeide ESG-vurderinger i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
 2. Vi skal være aktive eiere og gjøre ESG-vurderinger i vår eierskapsutøvelse.
 3. Vi skal arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-data fra de selskapene vi er investert i.
 4. Vi skal fremme aksept for, og implementering av, prinsippene for ansvarlig forvaltning i kapitalforvaltningsbransjen.
 5. Vi skal samarbeide med andre investorer for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.
 6. Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene.

PRI har utarbeidet et rammeverk for ansvarlig forvaltning, som er delt inn i tre hovedområder; Investeringsbeslutninger, aktivt eierskap og annen påvirkning. Equinor Asset Management tar utgangspunkt i dette rammeverket i vår operasjonalisering av ansvarlig forvaltning:

ESG rammeverk illustrasjon

Ansvarlig forvaltning i praksis

Equinor Asset Management sin tilnærming til ansvarlige investeringer bygger på tre pilarer: utelukkelser, integrering og aktivt eierskap.

Utelukkelser

Selskaper som Equinor Asset Management sine kunder og fond investerer i skal etterleve internasjonale lover, normer og konvensjoner. Vi har derfor valgt å utelukke enkelte selskaper fra vårt investeringsunivers. Våre etisk motiverte retningslinjer for utelukkelse samsvarer med utelukkelseskriteriene i forskriften «Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland». Utelukkelsene er basert på enten uønsket adferd eller på bakgrunn av produkter som produseres.

Adferdsbaserte utelukkelser:

 • Selskaper som er involvert i grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utnytting av barn.
 • Selskaper som bidrar til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.
 • Selskaper som er involvert i alvorlig miljøskade.
 • Selskaper som er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.
 • Selskaper som er involvert i grov korrupsjon.
 • Selskaper som er involvert i andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Produktbaserte utelukkelser:

 • Selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
 • Selskaper som i stor grad er involvert i utvinning eller bruk av termisk kull.
 • Selskaper som produserer tobakk.
 • Selskaper som produserer cannabis til rusformål.

Retningslinjene er integrert i porteføljen ved at vi ikke kan investere i selskaper som Norges Bank har utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU) sitt investeringsunivers på bakgrunn av "Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland". Oversikt over selskaper som er utelukket fra Equinor Asset Management sitt investeringsunivers finnes dermed på NBIMs nettside under overskriften "Observasjon og utelukkelse av selskaper".

For selskaper som ikke inngår i forskriften «Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland», gjøres beslutning om utelukkelse av daglig leder etter vurderinger i Equinor Asset Managements ESG-forum. Vurderinger fra eksterne kilder skal inngå i beslutningsgrunnlaget.

ESG integrering i aktive investeringsvalg

Ansvarlig forvaltning er integrert i Equinor Asset Managements investeringsstrategier. Når porteføljeforvalter tar aktiv risiko, er målet å identifisere investeringsmuligheter som over tid gir best mulig meravkastning i forhold til den aktive risikoen en tar. Dette innebærer også at det tas hensyn til risiko knyttet til ESG faktorer, samt selskapenes eventuelle negative påvirkning på omverdenen, målt ved utvalgte bærekraftsindikatorer, herunder brudd på FNs Global Compacts prinsipper.

Equinor Asset Management innhenter informasjon som gir porteføljeforvalterne tilstrekkelig kunnskap til å foreta relevante risikovurderinger. Kunnskap er avgjørende for å avdekke forhold som har potensiale til å påvirke selskapets langsiktige verdiskapning. Porteføljeforvalternes analyser baseres på informasjon fra selskapene, tredjeparts leverandører, media og gjennom aktiv deltakelse i diskusjoner med markedsaktører og andre interessenter.

Eksterne fondsforvaltere

I sin utøvelse av investeringstjenester kan Equinor Asset Management plassere midler i fond forvaltet av andre fondsforvaltere. Det stilles krav til at eksterne fondsforvaltere har samme, eller tilsvarende, retningslinjer for ansvarlig forvaltning som Equinor, inkludert kriterier for utelukkelse, samt er tilsluttet PRI (PRI signatory).

Indeksfond og børsnoterte fond (ETF) som inneholder eierandeler i selskaper utelukket av Equinor, kan i begrenset omfang benyttes for å oppnå eksponering, styre risiko og effektivisere forvaltningen. Slike investeringer kan imidlertid kun foretas dersom utelukkede selskaper utgjør en svært liten andel av fondet og kun i de tilfeller der det ikke foreligger gode alternativer.

Aktivt eierskap

Equinor Asset Management har tro på at det å utøve aksjonærrettighetene på vegne av våre kunder og andelseiere vil fremme bærekraftig verdiutvikling. Dette kan gjøres på to hovedmåter: enten gjennom å bruke stemmeretten i aksjonærmøter, eller gjennom direkte dialog (engasjement) med ledelsen og styremedlemmene i de aktuelle selskapene.

Begge virkemidlene kan være effektive når det gjelder å ta tak i spørsmål knyttet til ESG. Særlig stemmegivning i samme retning som andre investorer, kan bidra til bedre selskapsstyring og ivaretakelse av aksjonærverdier. Equinor Asset Management investerer i mer enn 1600 unike selskaper på vegne av våre kunder og fond, og vil bruke vurderinger fra eksterne kilder og samarbeide med andre for å sikre en effektiv oppfølging av eierskapet.

Bruk av stemmerett

I tillegg til våre forventninger til selskapene, bygger Equinor Asset Managements stemmegivning på beste praksis nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og er også i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap, samt OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Rammene for bruken av stemmerett for fond som forvaltes av Equinor Asset Management, er fastsatt i forskrift til verdipapirfondloven § 2-24 og i bransjeanbefalingen fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Ansvaret for gjennomføring av eierstyring og selskapsledelse i forbindelse med Equinor Asset Managements fond ligger hos styret i forvaltningsselskapet, delegert med fullmakt til daglig leder. Utøvelsen av eierstyring og selskapsledelse skal gjøres i henhold til vedtatte retningslinjer for stemmegivning.

Equinor Asset Management rapporterer bruk av eiermakt til styret, som evaluerer gjennomføringen av eierstyring og selskapsledelse på årlig basis

Diskresjonære kunder kan også gi Equinor Asset Management fullmakt til utøvelse av eiermakt. Fullmakt, retningslinjer og krav til rapportering er da nedfelt i avtale med den enkelte kunde.

Equinor Asset Management har valgt å benytte tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS) i forbindelse med stemmegivning på generalforsamlinger. ISS tilbyr en plattform for fullmaktsstemmegivning (proxy voting), og sender varsel om generalforsamlinger, gir omfattende informasjon om selskapene og agendapunktene det skal stemmes over, samt anbefalinger for stemmegivning. Anbefalingene er basert på anerkjente prinsipper for god selskapsstyring.

Retningslinjene for Equinor Asset Managements fond er basert på prinsippene i ISS sin «Benchmark Policy Recommendations». Fondenes retningslinjer gir overordnede prinsipper, mens ISS sine retningslinjer har en høy detaljeringsgrad som er tilpasset de ulike markedene.

Stemmegivning utføres automatisk av ISS basert på disse retningslinjene. Gjennomføringen kvalitetssikres imidlertid løpende ved at enkelte selskaper av særlig interesse følges opp manuelt.

Equinor Asset Management gjennomgår forholdet til ISS på årlig basis, blant annet med hensyn til kvaliteten på og effektiviteten av tjenestene som tilbys.

Engasjement

Avgjørelsen om å ta kontakt med utvalgte selskaper gjøres på grunnlag av en totalvurdering av betydningen av bestemte saker, størrelsen på investeringen og i hvilken grad positive endringer er realistiske å oppnå. Dialog med enkeltselskaper vil typisk gjøres i samarbeid med andre investorer.

Rapportering og kontroll

Porteføljeforvalterne er ansvarlig for at Equinor Asset Management sine prinsipper for ansvarlig forvaltning etterleves i investeringsprosessen og i investeringsbeslutningene. Porteføljeforvalterne har et løpende ansvar i å overvåke selskapene i porteføljene.

For å sikre god og åpen kommunikasjon til våre andelseiere og andre interessenter, skal Equinor Asset Management:

 • Publisere hvordan ESG-risiko er hensyntatt i investeringsprosessen for fondene, samt investeringenes eventuelle negative påvirkning på omverdenen. 
 • Publisere fondenes stemmegivning på forvaltningsselskapets nettside.
 • Oppdatere andelseiere og øvrige kunder om hvordan verktøyene i rammeverket er benyttet for å bidra til bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping. Rapportering via nettside og/eller årsrapporter.

Selskapets compliancefunksjon er ansvarlig for at etterlevelse av retningslinjene overvåkes og kontrolleres, blant annet gjennom årlig rapportering og fornyelse av fullmakter.

Godkjent av styret i Equinor Asset Management AS 12. desember 2022