Equinor Asset Management

 

Equinor Asset Management AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til individuell porteføljeforvaltning. Forvaltningsselskapet er 100 % eid av Equinor ASA og er en del av Equinorkonsernet. Selskapet er under tilsyn av Finanstilsynet.

Equinor Asset Management ble etablert som et verdipapirforetak i 1999. Formålet var at selskapet skulle yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom og kostnadseffektiv måte for Equinors private pensjonskasse og andre interne enheter med behov for kapitalforvaltning.

Equinor og Equinor Asset Management endret sine pensjonsordninger fra 1.1.2015. Ytelsespensjonsordningen i pensjonskassen ble lukket for ansatte med mer enn 15 år igjen til pensjonsalder, og selskapene gikk over til en innskuddspensjonsordning.

Equinor Asset Management ønsket å tilby verdipapirfond i innskuddspensjonsordninger, og fikk 13. november 2015 konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond i tillegg til individuell porteføljeforvaltning. Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge ble opprettet 1. juni 2016, og var det første av flere fond som ble etablert i løpet av 2016.

Forvaltningsselskap må tilfredsstille en rekke lovkrav som gjelder for virksomheten. Det stilles krav til organisering av virksomheten, interne rutiner, samt styremedlemmers og ledende ansattes vandel og erfaring. Dette for å sikre en god og fornuftig forvaltning av selskapet i beste interesse for andelseierne. Forvaltningen skjer i henhold til avtale med andelseiere og kunder og er uavhengig av morselskapets strategi og virksomhet.

Formålet er fortsatt å yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom, kostnadseffektiv og ansvarlig måte.