Skip to content

Ansvarlig forvaltning

Dudgeon Offshore Wind Farm
Dudgeon Offshore Wind Farm
(Foto: Kevin English)

Bærekraftig langsiktig verdiskaping

Equinor Asset Management er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og diskresjonær porteføljeforvaltning som ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping ved å investere på en ansvarlig måte.

Equinor Asset Management tilbyr hovedsakelig investeringstjenester til Equinor Pensjon og Equinor Insurance. Forvaltningskapitalen er langsiktig og diversifisering er en av bærebjelkene i vår investeringsfilosofi. Våre investeringer er derfor bredt investert i hele verden.

Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i analyser av markeder, bransjer og selskaper. Valgte strategier tar sikte på å skape meravkastning i forhold til valgte referanseindekser. I de aktive strategiene identifiseres også risikoene og mulighetene som springer ut av faktorer knyttet til miljø-, samfunns- og selskapsstyring (ESG-/bærekraftsfaktorer). Forvalters vurdering av bærekraftsfaktorer i tillegg til andre faktorer gir et helhetlig bilde av risiko og muligheter i hvert enkelt investeringstilfelle.

Prinsippene for ansvarlig forvaltning gjelder alle fond, porteføljer, aktivaklasser og investeringsstiler forvaltet av Equinor Asset Management.

EU har utarbeidet detaljerte tekniske kriterier for hvilke sektorerer og økonomiske aktiviteter som kan betegnes som bærekraftige (taksonomiforordningen). Equinor Asset Management investerer ansvarlig etter prinsippene beskrevet over, men har ikke satt bærekraftsmål basert på EUs definisjoner. I henhold til taksonomiforordningen artikkel 7 skal vi derfor opplyse om at de aktuelle finansielle produkters underliggende investeringer ikke tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Responsible investment

Equinor Asset Management will contribute to sustainable development and long-term value creation by investing in a responsible way.