Skip to content

Equinor Asset Management

Equinor Asset Management AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til å drive individuell porteføljeforvaltning. Forvaltningsselskapet er 100 % eid av Equinor ASA og er en del av Equinorkonsernet. Selskapet er under tilsyn av Finanstilsynet.

Equinor Asset Management ble etablert som et verdipapirforetak i 1999. Formålet var at selskapet skulle yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom og kostnadseffektiv måte for Equinors private pensjonskasse og andre interne enheter med behov for kapitalforvaltning.

Equinor og Equinor Asset Management endret sine pensjonsordninger fra 1.1.2015. Ytelsespensjonsordningen i pensjonskassen ble lukket for ansatte med mer enn 15 år igjen til pensjonsalder, og selskapene gikk over til en innskuddspensjonsordning.

Equinor Asset Management ønsket å tilby verdipapirfond i innskuddspensjonsordninger, og fikk 13. november 2015 konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond i tillegg til individuell porteføljeforvaltning. Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge ble opprettet 1. juni 2016, og var det første av flere fond som ble etablert i løpet av 2016.

Forvaltningsselskap må tilfredsstille en rekke lovkrav som gjelder for virksomheten. Det stilles krav til organisering av virksomheten, interne rutiner, samt styremedlemmers og ledende ansattes vandel og erfaring. Dette for å sikre en god og fornuftig forvaltning av selskapet i beste interesse for andelseierne. Forvaltningen skjer i henhold til avtale med andelseiere og kunder og er uavhengig av morselskapets strategi og virksomhet.

Formålet til Equinor Asset Management er å yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom, kostnadseffektiv og ansvarlig måte.

Equinor Asset Management har som mål å integrere hensyn til bærekraftsrisiko i hele selskapets virksomhet. Forvaltningsselskapet tar hensyn til vesentlige negative påvirkninger på utvalgte bærekraftsindikatorer i forvaltningen av fond og diskresjonære porteføljer, men fremmer ikke aktivt bærekraftige investeringer etter EUs spesifikke definisjoner. Les Ansvarlig forvaltning - equinorfondene.no for mer informasjon om hvordan vi tar hensyn til bærekraftsrisiko i vår forvaltning.

Særskilt om menneskerettigheter

Det er viktig for oss å følge nøye med på helsen, velferden og rettighetene til alle som berøres av vår virksomhet. Equinor Asset Managements arbeid med leverandører og forretningspartnere er i tråd med Equinors konsernverdier, etiske retningslinjer og retningslinjer for menneskerettigheter. Les Respekt for menneskerettigheter - Equinor for mer informasjon om konsernets arbeid med menneskerettigheter.

Ansatte

Styret i Equinor Asset Management

Tor Stian Kjøllesdal
Styrets leder

Jane Tvedt
Aksjonærvalgt styremedlem

Stig Einar Smedsvig
Aksjonærvalgt styremedlem

Svein Skeie
Andelseiervalgt styremedlem

Ann-Elisabeth Serck-Hanssen
Andelseiervalgt styremedlem

LEI-koder

LEI codes for Equinor Asset Management AS and related entities.

LEI

Legal Name

Organization number

5493005ED53TFU5ANV25

Equinor Asset Management AS

981 363 876

549300QNQWZO11QZZ529

Equinor Insurance AS

836 771 192

549300B2UB3TNAC1BS37

Equinor Pensjon

959 733 600

5967007LIEEXZXCT8G77

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

916 877 323

549300KYW2DJOFK6X891

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

930 735 787

5967007LIEEXZXCSGO26

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

816 876 672

5967007LIEEXZXCU0807

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

916 876 610

549300VTNJPHJ4YAC718

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

929 392 132

549300MC0DW3OZXWBO93

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

924 544 651

5967007LIEEXZXCUS043

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

916 876 718

5967007LIEEXZXCVJS03

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

916 876 556

5967007LIEEXZXCWBK72

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

916 876 688

5967007LIEEXZXCX3C65

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

916 876 637