Skip to content

Equinor Asset Management

Equinor Asset Management AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til individuell porteføljeforvaltning. Forvaltningsselskapet er 100 % eid av Equinor ASA og er en del av Equinorkonsernet. Selskapet er under tilsyn av Finanstilsynet.

Equinor Asset Management ble etablert som et verdipapirforetak i 1999. Formålet var at selskapet skulle yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom og kostnadseffektiv måte for Equinors private pensjonskasse og andre interne enheter med behov for kapitalforvaltning.

Equinor og Equinor Asset Management endret sine pensjonsordninger fra 1.1.2015. Ytelsespensjonsordningen i pensjonskassen ble lukket for ansatte med mer enn 15 år igjen til pensjonsalder, og selskapene gikk over til en innskuddspensjonsordning.

Equinor Asset Management ønsket å tilby verdipapirfond i innskuddspensjonsordninger, og fikk 13. november 2015 konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond i tillegg til individuell porteføljeforvaltning. Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge ble opprettet 1. juni 2016, og var det første av flere fond som ble etablert i løpet av 2016.

Forvaltningsselskap må tilfredsstille en rekke lovkrav som gjelder for virksomheten. Det stilles krav til organisering av virksomheten, interne rutiner, samt styremedlemmers og ledende ansattes vandel og erfaring. Dette for å sikre en god og fornuftig forvaltning av selskapet i beste interesse for andelseierne. Forvaltningen skjer i henhold til avtale med andelseiere og kunder og er uavhengig av morselskapets strategi og virksomhet.

Formålet er fortsatt å yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom, kostnadseffektiv og ansvarlig måte.

Ansatte

Styret i Equinor Asset Management

Mads Holm
Styreleder

Jane Tvedt
Aksjonærvalgt styremedlem

Stig Einar Smedsvig
Aksjonærvalgt styremedlem

Svein Skeie
Andelseiervalgt styremedlem

Ann-Elisabeth Serck-Hanssen
Andelseiervalgt styremedlem

LEI-koder

LEI codes for Equinor Asset Management AS and related entities.

LEI

Legal Name

Organization number

5493005ED53TFU5ANV25 Equinor Asset Management AS 981 363 876
549300QNQWZO11QZZ529 Equinor Insurance AS 836 771 192
549300B2UB3TNAC1BS37 Equinor Pensjon 959 733 600
5967007LIEEXZXCT8G77 Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 916 877 323
5967007LIEEXZXCSGO26 Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 816 876 672
5967007LIEEXZXCU0807 Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 916 876 610
549300MC0DW3OZXWBO93 Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 924 544 651
549300VTNJPHJ4YAC718 Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv 929 392 132
5967007LIEEXZXCUS043 Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 916 876 718
5967007LIEEXZXCVJS03 Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 916 876 556
5967007LIEEXZXCWBK72 Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 916 876 688
5967007LIEEXZXCX3C65 Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 916 876 637