"Gå til hovedinnhold"

 

 

Verdipapirfond

Indeksnære fond

Indeksnære fond er verdipapirfond som i utgangspunktet investerer i samme selskap som referanseindeksen, men som kan, innenfor gitte grenser, velge andre selskaper, velge bort selskaper og velge annen vekt i selskaper, basert på en fundamental eller kvantitativ analyse.

Faktorfond

Faktorfond  er verdipapirfond som velger å investere i selskaper basert på bestemte algoritmer som hensyntar ulike faktorer i valg av selskaper og deres vekt i porteføljen. Faktorer kan være verdi, momentum, størrelse og kvalitet (kvantitative analyser).

Aktive fond

Aktive fond er verdipapirfond der investeringer i selskaper er basert på porteføljeforvalters fundamentale analyse av de aktuelle selskapene.

Indeksfond

Indeksfond er verdipapirfond som investerer i samme selskap med samme vekt som en valgt referanseindeks.

 

 

Våre aksjefond

Equinor Asset Management ASA har innslag av alle overnevnte investeringsstiler i sin forvaltning av aksjefondene. Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Valgte strategier tar sikte på å skape meravkastning ved blant annet å utnytte kjente risikopremier i aksjemarkedene (eksempelvis verdi, momentum, størrelse, kvalitet).

Alle aksjefondene tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). 

 

Våre rentefond

Rentefondene er aktivt forvaltet. Investeringsbeslutningene er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Rentefondene tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error).