Skip to content

Våre fond

Våre verdipapirfond er UCITS og forvaltes på en kostnadseffektiv og ansvarlig måte, i samsvar med fondenes vedtekter, prospekt, nøkkelinformasjon og valgte investeringsstil. Utgangspunktet for porteføljekonstruksjon og risikostyring er anerkjent finansteori og god industripraksis. Det betyr blant annet at investeringene diversifiseres på mange selskaper/utstedere, sektorer og land innen de ulike aktivaklassene.

Våre rentefond

Rentefondene er aktivt forvaltet. Investeringsbeslutningene er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Rentefondene tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error).

Generell informasjon

Fond kan forvaltes på ulike måter, og ha ulike investeringsstiler