"Gå til hovedinnhold"

Hva menes med at et fond er UCITS? 

UCITS er en benevnelse på verdipapirfond som omfattes av EUs verdipapirfondsdirektiv (Council Directive 85/611/EEC 20 December 1985) med senere endringer. UCITS står for "Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities". 
UCITS-direktivet inneholder blant annet strenge regler for hvilke verdipapirer et verdipapirfond kan plassere fondets midler i, samt krav til likviditet og risikospredning. Hvorvidt et norskregulert fond er UCITS-fond opplyses som regel i fondets vedtekter. UCITS-direktivet er som følge av EØS-avtalen implementert i Norge gjennom verdipapirfondloven. Forbrukerbeskyttelse er et sentralt hensyn i UCITS-regelverket. 

Fond kan forvaltes på ulike måter

Indeksnære fond

Indeksnære fond er verdipapirfond som i utgangspunktet investerer i samme selskap som referanseindeksen, men som kan, innenfor gitte grenser, velge andre selskaper, velge bort selskaper og velge annen vekt i selskaper, basert på en fundamental eller kvantitativ analyse.

Faktorfond

Faktorfond  er verdipapirfond som velger å investere i selskaper basert på bestemte algoritmer som hensyntar ulike faktorer i valg av selskaper og deres vekt i porteføljen. Faktorer kan være verdi, momentum, størrelse og kvalitet (kvantitative analyser).

Aktive fond

Aktive fond er verdipapirfond der investeringer i selskaper er basert på porteføljeforvalters fundamentale analyse av de aktuelle selskapene.

Indeksfond

Indeksfond er verdipapirfond som investerer i samme selskap med samme vekt som en valgt referanseindeks.