Hva menes med at et fond er UCITS? 

UCITS er en benevnelse på verdipapirfond som omfattes av EUs verdipapirfondsdirektiv (Council Directive 85/611/EEC 20 December 1985) med senere endringer. UCITS står for "Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities". 
UCITS-direktivet inneholder blant annet strenge regler for hvilke verdipapirer et verdipapirfond kan plassere fondets midler i, samt krav til likviditet og risikospredning. Hvorvidt et norskregulert fond er UCITS-fond opplyses som regel i fondets vedtekter. UCITS-direktivet er som følge av EØS-avtalen implementert i Norge gjennom verdipapirfondloven. Forbrukerbeskyttelse er et sentralt hensyn i UCITS-regelverket.