Skip to Content

Aktivt eierskap

Jæren
Foto: Øivind Haug

Aktivt eierskap vil si at aksjeeiere/forvaltere engasjerer seg i et selskap de har investert i, for å påvirke selskapets strategi og handlinger.

Aktivt eierskap brukes ofte i forbindelse med ansvarlige investeringer som en måte å direkte påvirke et selskaps beslutninger og arbeid knyttet til knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) (Ansvarlig forvaltning - equinorfondene.no ). Men aktivt eierskap kan også innebære at forvalteren bruker sin innflytelse til å nå andre mål, for eksempel øke lønnsomheten til et selskap.

Tre metoder for aktivt eierskap:

Stemmegiving: Som investor kan vi bruke innflytelsen vår til å stemme for eller mot forslag på selskapets generalforsamling eller fremsette egne forslag.

Direkte dialog: Når forvalteren tar direkte kontakt med ledelsen i selskaper for å påvirke måten selskapene drives på.

Samarbeid med andre investorer: Investorer kan bestemme seg for å gå sammen for å ha større innflytelse i en bestemt sak eller innenfor et bestemt tema. Dette er en vanlig metode når det er snakk om ESG-spørsmål. Jo større det samlede eierskapet i selskapet er, desto større innflytelse.

Hva gjør vi?

Stemmegiving

Equinor Asset Management (EAM) har en målsetting om å stemme på alle relevante generalforsamlinger. EAM har valgt tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS) som plattform for fullmakts-stemmegivning (proxy voting) for å oppnå denne målsettingen. ISS oppfyller kravene i Lov om røystingsrådgjevarar - Lovdata .

ISS sender varsel om generalforsamlinger og gir omfattende informasjon om selskapene, agendapunktene det skal stemmes over, samt anbefalinger for stemmegivning. Anbefalingene er basert på anerkjente prinsipper for god selskapsstyring. ISS sine retningslinjer for stemmegivning i de ulike markedene finnes her: https://www.issgovernance.com/policy-gateway/voting-policies/

I selskaper der forvalter representerer et betydelig eierskap eller selskaper som forvalter ønsker å følge opp spesielt, vurderes stemmegivningen manuelt.

All stemmegivning gjøres i henhold til Retningslinjer for stemmegivning - equinorfondene.no og oversikt over stemmegivningen oppdateres kvartalsvis på våre nettsider: Stemmegivning - equinorfondene.no .

Direkte dialog

Utover stemmegiving, har EAM i liten grad dialog direkte med selskaper det investeres i. Dialog er likevel et virkemiddel som kan benyttes dersom forvalter ikke oppnår ønsket effekt av stemmegivningen. ESG-integrasjon i investeringsbeslutningene. - equinorfondene.no

Samarbeid med andre investorer

Gjennom medlemskap i Norsif, og deltakelse i Eierforum, samarbeider EAM med andre investorer for å bedre lykkes med å påvirke enkelte selskaper til en mer bærekraftig og lønnsom forretningsvirksomhet.