"Gå til hovedinnhold"

Bærekraftig langsiktig verdiskaping

 

Equinor Asset Management ASA (EAM) ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping ved å investere på en ansvarlig og etisk måte. Det er avgjørende med ansvarlig forvaltning av andelseiernes og kundenes penger for å oppnå foretrukket risikojustert avkastning over tid.

Ansvarlig forvaltning skjer både gjennom porteføljekonstruksjon og ved aktivt eierskap i de selskapene fondene har investert i. EAM investerer forsvarlig på følgende måte:

Sammensetning av portefølje

EAM har etablert etiske retningslinjer for investeringstjenestene og alle selskaper skal vurderes i forhold til sosiale, miljømessige og etiske kriterier. 

Det skal ikke investeres i:

Selskaper som er involvert i grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utnytting av barn.

Selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Selskaper som bidrar til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Selskaper som er involvert i alvorlig miljøskade.

Selskaper som er involvert i grov korrupsjon.

Selskaper som er involvert i andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Selskaper som produserer tobakk

Retningslinjene til EAM er i tråd med Norges Bank sine etiske retningslinjer. Retningslinjene er integrert ved å ikke investere i selskaper som Norges Bank har utelukket fra Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) sitt investeringsunivers.

Oversikt over selskaper som er utelukket fra EAM sitt investeringsunivers finnes på Oljefondets hjemmeside under overskriften "Observasjon og utelukkelse av selskaper".

Aktivt eierskap

Aktivt eierskap innebærer at man som aksjeeier søker å påvirke et selskap i ønsket retning gjennom dialog og stemmegivning. Utgangspunktet kan være generell selskapsstyring, eller spesifikke problemstillinger relatert til miljø, klima og sosiale forhold. Formålet med stemmegivningen er en intensjon om å påvirke og forbedre selskapets retningslinjer og rutiner på visse områder.

EAM har tro på at aktivt eierskap gjennom stemmegivning på generalforsamlinger kan medvirke til å oppnå gode resultater for kunder og andelseiere.

 

EAM har valgt tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS) som plattform for fullmakts-stemmegivning (proxy voting). ISS sender varsel om generalforsamlinger og gir omfattende informasjon om selskapene, agendapunktene det skal stemmes over, samt anbefalinger for stemmegivning. Anbefalingene er basert på anerkjente prinsipper for god selskapsstyring. Se ISS sine retningslinjer for stemmegivning i de ulike markedene.

EAM samarbeider med andre

EAM er aktivt medlem av Eierforum, som består av de største institusjonelle aksjeeierne i Norge. Eierforumet har blant annet utarbeidet retningslinjer for godt styrearbeid og er en del av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) NUES er sammensatt av representanter for ulike interessegrupper (eiere, utstedere og børsen) og har som formål å holde den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse oppdatert, samt å gjøre den kjent i Norge og utlandet.