Bærekraftig langsiktig verdiskaping

Equinor Asset Management er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og diskresjonær porteføljeforvaltning som ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping ved å investere på en ansvarlig måte. 

Equinor Asset Management tilbyr hovedsakelig investeringstjenester til Equinor Pensjon og Equinor Insurance. Forvaltningskapitalen er langsiktig og diversifisering er en av bærebjelkene i vår investeringsfilosofi. Våre investeringer er derfor bredt investert i hele verden.

Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i analyser av markeder, bransjer og selskaper. Valgte strategier tar sikte på å skape meravkastning i forhold til valgte referanseindekser. I de aktive strategiene identifiseres også risikoene og mulighetene som springer ut av faktorer knyttet til miljø-, samfunns- og selskapsstyring (ESG). Forvalters vurdering av ESG-faktorer i tillegg til andre faktorer gir et helhetlig bilde av risiko og muligheter i hvert enkelt investeringstilfelle.

Prinsippene for ansvarlig forvaltning gjelder alle fond, porteføljer, aktivaklasser og investeringsstiler forvaltet av Equinor Asset Management.